Books

Thư viện

Danh sách một số sách mình đã, đang và sẽ đọc.

Khoa học máy tính

Algoirthms and combinatorial optimization

Computer Vision and Machine Learning

Computer Graphics

Game Development

Tiểu thuyết

Khoa học

Self-help và các thể loại liên quan