Người Việt trong Khoa học Máy Tính

2017/12/27

Dưới đây là ghi chép/ sưu tầm của bản thân về những người Việt đã ảnh hưởng đến sự lịch sử và sự phát triển của Khoa học Máy Tính. Đây là thống kê cá nhân và nếu có bạn nào có phát hành lại thì nhớ ghi nguồn nhé :) [Một số nhân vật mình không rõ tên cụ thể trong tiếng Việt nên sẽ ghi bằng tên ghi trên wiki hoặc trang cá nhân.]

Tạm thời mình chưa sắp xếp và mô tả nhiều, hầu hết lấy thông tin từ wiki:

Please stay tuned. :)